Granskning av ansökningar

Samtliga organisationer som får stöd från Region Kalmar län ska uppfylla de gemensamma grundläggande villkoren. På denna sida kan du läsa mer om hur regionen granskar ansökningar.

Illustration föreställande person som tittar genom ett förstoringsglas.

Organisationer som beviljas bidrag av Region Kalmar län granskas utifrån de kriterier som fastställs i Riktlinjer för stöd till civilsamhället. Förutom de specifika riktlinjer och principer som gäller för respektive bidrag granskas även hur organisationerna uppfyller de grundläggande villkoren.

Granskningen görs med hjälp av följande dokument:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, föregående år
 • Ekonomisk redovisning, föregående år
 • Revisionsberättelse, föregående år
 • Verksamhetsplan och budget för det år som ansökan avser
 • Underlag som styrker firmatecknare

Vid behov kan Region Kalmar län även kontrollera andra beslutade dokument eller organisationens officiella kommunikation.

Grundläggande villkor

Organisationer som får stöd från Region Kalmar län ska uppfylla de gemensamma grundläggande villkoren. De grundläggande villkoren tar avstamp i demokratins idéer, den regionala utvecklingsstrategin och hållbar utveckling.

Villkor för att få bidrag

Bidrag kan utgå till organisation som:

 • Har ett länsansvar för och bedriver regional verksamhet i Kalmar län (sådan organisation benämns i dessa riktlinjer som länsorganisation, och innefattar även distriktsorganisationer som har fler upptagningsområden än enbart Kalmar län).
 • Har en verksamhet som är till nytta för länsborna i Kalmar län.
 • Har en verksamhet som präglas av demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
 • Är en registrerad ideell förening med ett organisationsnummer.
 • Har haft ett årsmöte eller ett konstituerande möte (vid nystartad verksamhet) och valt en ansvarig styrelse.
 • Har antagit stadgar som reglerar organisationens arbete på ett demokratiskt sätt.
 • Har ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring med eget plus- eller bankgiro och utsedd firmatecknare samt utsedd revisor.
 • Inte har skatteskulder eller obetalda avgifter hos Kronofogdemyndigheten.
 • Inte är i konkurs eller under likvidation.
 • Är del av en riksorganisation (om sådan finns).
 • Verkar i enlighet med Region Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi.
 • Verkar för att utveckla sitt hållbarhetsarbete; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Länsorganisationen ska använda bidraget för sin regionala verksamhet i Kalmar län. Bidrag beviljas inte till partipolitisk verksamhet.

Demokratins idéer

Bidrag ska endast gå till organisationer som bedriver en verksamhet i enlighet med demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Både syftet med organisationen och den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde och främja demokratin i samhället.

Demokratisk uppbyggnad

Organisationer som beviljas bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda. Granskningen av demokratisk uppbyggnad görs genom att kontrollera om:

 • Medlemskapet i organisationen är frivilligt.
 • Medlemmarna har stadgeenlig möjlighet att påverka verksamheten.
 • Medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten genom att de kan delta på möten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring, budget och upplösning.
 • Medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande. Styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att ta beslut om verksamheten och förvalta ekonomin mellan årsmötena.
 • Medlemmarna utser en revisor.
 • Organisationen är självständig i förhållande till andra organisationer.

Hållbarhetsarbete

Organisationer som beviljas bidrag ska verka för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Granskningen av organisationens hållbarhetsarbete görs utifrån samtliga tre hållbarhetsperspektiv; ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Skulder

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Inför beslut granskas alla organisationer genom en rutinkontroll hos Kronofogdemyndigheten.

Uppföljning

Region Kalmar län följer upp samtliga bidrag som beviljas. Uppföljning görs genom granskning av ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse, vid rekvisition samt i regelbundna dialoger.

Återbetalning

Om Region Kalmar län fattar beslut om bidrag men senare får information där det ser ut som att en organisation inte uppfyller de krav eller kriterier som gäller, så kan regionen begära in nödvändiga underlag samt kalla till möte med organisationen.

Region Kalmar län kan fatta beslut om att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar, eller att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget. Det kan ske om bidraget inte använts för det ändamål det beviljats för, eller om bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp.

Organisation som föregående år blivit beviljad grundbidrag eller organisationsbidrag erhåller ett förskott i januari då 50 procent av föregående års bidrag betalas ut. Resterande belopp betalas ut senast i början av juli och regleras efter slutförd hantering av ansökan. Organisation som erhållit förskott men som inte inkommer med ansökan, inte blir beviljad bidrag eller vars förskott överstiger beviljat belopp, blir återbetalningsskyldig om förskottet överstiger 100 000 kronor, i sådant fall förs dialog med Region Kalmar län.

Kontakt