Organisationsbidrag till studieförbund

Organisationsbidraget syftar till att stärka och utveckla regional folkbildningsverksamhet (studieförbunden) i Kalmar län.

Syftet med organisationsbidraget är att stödja studieförbund i deras arbete att ge alla invånare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning, för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Bidraget kan sökas av

Bidraget kan sökas av studieförbund som lever upp till de grundläggande villkoren för att få bidrag, har regional folkbildningsverksamhet i Kalmar län, erhåller statsbidrag från Folkbildningsrådet, genomför minst 5 000 studietimmar i länet per år samt har verksamhet i minst hälften (sex) av länets kommuner med minst 150 studietimmar i respektive kommun.

Bidraget ska användas till regional folkbildningsverksamhet som stärker och utvecklar folkbildningens möjligheter i länet. Exempelvis utbildning av ledare och funktionärer eller länsövergripande utvecklingsprojekt som stödjer den lokala verksamheten.

Utöver ovanstående gäller även följande:

  • Ansökningstiden är mellan 15 februari och 30 april.
  • Bidragsfördelningen baseras på senast kända verksamhetsår.
  • Bidraget baseras på antalet studietimmar, antalet unika deltagare (en deltagare kan under aktuellt år räknas som unik enbart en gång, oavsett hur många aktiviteter individen deltar i) samt antal kommuner.
  • De studieförbund som uppnår minst 150 studietimmar i samtliga av länets kommuner erhåller ett tilläggsstöd på 150 000 kronor.
  • När tilläggsstödet fördelats beräknas resterande bidrag enligt följande princip: hälften baseras på antalet unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildning. Den andra hälften baseras på antalet kommuner där studieförbundet har minst 150 studietimmar. Respektive studieförbund får del av anslaget i proportion till sin andel av det totala antalet unika deltagare samt det totala antalet kommuner med minst 150 studietimmar.
  • Bidragets storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget.
  • En första delutbetalning görs i januari då 50 procent av föregående års bidrag betalas ut. Resterande belopp betalas ut senast i början av juli och regleras efter slutförd hantering av ansökan.

Kontakt