Regional kulturplan för Kalmar län

En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi som ska styra den regionala utvecklingen på kulturområdet. Kulturplanens syfte är att utveckla kulturlivet och se till att alla länsinvånare har rätt och praktiska förutsättningar att delta i och ta del av kultur i hela länet.

En kvinna arbetar vid en vävstol.

Regionernas kulturplaner är en del av den nationella kultursamverkansmodellen som regleras av en statlig förordning och ligger till grund för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. En kulturplan är en plattform för dialog med Kulturrådet, men också ett verktyg för dialog, samverkan och uppföljning med kulturplanens parter.

En regional kulturplan ska, enligt kultursamverkansmodellen, beskriva inriktningen för den regionala kulturverksamheten och arbetas fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet.

Kulturplan 2023-2024 - Kultur att växa i

Övergripande mål

Övergripande mål i Kalmar läns kulturplan:

 • Kultur i hela länet - Det ska vara möjligt att ta del av professionell kultur oavsett var i länet man bor.
 • Kultur till barn och unga - Barn och unga ska få ta del av offentlig kultur inom skolan, biblioteken, musik- och kulturskolor och föreningar.
 • Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur - Våra regionala kulturverksamheter medverka till ett jämställt och jämlikt och tillgängligt samhälle och för en socialt hållbar utveckling.
 • Kreativt klimat för kulturskapare - Det ska finnas goda förutsättningar för kulturskapare att utbilda sig, etablera sig och verka inom kulturområdet.

Genom kultursamverkansmodellen finansierar Region Kalmar län och staten gemensamt regional kulturverksamheter. 

Med de nationella kulturpolitiska målen och kulturplanen som grund stödjer Region Kalmar län den regionala kulturen inom:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd.

Ny kulturplan för 2025-2028 på remiss

Region Kalmar län tar fram en ny kulturplan som ska gälla 2025–2028. Regionstyrelsen i Region Kalmar län har beslutat att skicka ut remissutgåva för möjlighet till yttrande. Förslag till kulturplan har tagits fram i samverkan med länets kommuner och efter samråd med det professionella regionala kulturlivet, det civila samhället och andra intressenter inom det regionala kulturlivet. 

Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Skicka ditt yttrande i pdf-format till registrator@regionkalmar.se senast den 29 april 2024. Skriv "RS 2023/1431" i ämnesraden.

När remisstiden har gått ut sammanställs alla remissyttranden och beaktas inför färdigställande av slutversion. Slutgiltigt beslut av Region Kalmar läns kulturplan 2025–2028 fattas av regionfullmäktige under hösten 2024.

Kontakt