Så arbetar vi med regional kultur

Region Kalmar län har ansvar för att skapa förutsättningar för regional kulturverksamhet och arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad kultur.

Dekorativ bild föreställande två kvinnor som samtalar vid ett bord.

Stöd till den regionala kulturen

Region Kalmar län och staten finansierar gemensamt de regionala kulturverksamheterna genom den så kallade kultursamverkansmodellen.

Vi stödjer den regionala kulturen inom:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd.

Stödet grundar sig på de nationella kulturpolitiska målen och länets regionala kulturplan.

Prioriterade områden i kulturplanen

I kulturplanen för Kalmar län är följande övergripande mål prioriterade.

 • Kultur i hela länet.
  Det ska vara möjligt att ta del av professionell kultur oavsett var i länet man bor.
 • Kultur till barn och unga.
  Barn och unga ska få ta del av offentlig kultur inom skolan, biblioteken, musik- och kulturskolor och föreningar.
 • Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur.
  Våra regionala kulturverksamheter medverka till ett jämställt och jämlikt och tillgängligt samhälle och för en socialt hållbar utveckling.
 • Kreativt klimat för kulturskapare.
  Det ska finnas goda förutsättningar för kulturskapare att utbilda sig, etablera sig och verka inom kulturområdet.

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.

Kultur – Regionsamverkan Sydsverige

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

De sydsvenska regionerna har enats om följande:

 • Sydsverige lockar - Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
 • Sydsverige samverkar - En kulturpolitik som stimulerar samarbeten
 • Sydsverige tillgängliggör - Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Kontakt