Biogas Kalmar län

Kalmar län har sedan 2006 haft som mål att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Sedan dess har biogas varit en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet.

Buss som drivs med biogas

Länets biogasstrategi prioriterar biogas som drivmedel, vilket också framgår av resan fram till idag. Utvecklingen inom transportsektorn går dock snabbt. Det innebär att biogasen får fler användningsområden, till exempel i tunga fordon och sjöfart, inom industrin eller omvandlad till vätgas.

Alla hållbara transportslag kommer att behövas men vi bör komma ihåg att biogas och exempelvis el inte alltid är utbytbara enheter. Biogas är en del i en cirkulär ekonomi, med positiva värden inom områden som resursnyttjande, klimatpåverkan, energiproduktion, näringsflöden, självförsörjning, säkerhet, lönsamhet och regional ekonomi.

Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt. Utvecklingen styrs till stora delar av internationella och nationella beslut, men åtgärderna måste genomföras lokalt.

Kontakt