E-hälsa

Vi jobbar med e-hälsa bland annat genom testbäddar och genom näringslivsutveckling. Samarbetet eHealth Arena är en viktig del i vårt innovationsstödjande och näringslivsutvecklande arbete.

En person använder en ehälsotjänst

Söker du en testbädd

Har du en innovation och söker en testmiljö inom e-hälsa? Testbädd e-hälsa inom Region Kalmar län vänder sig till företag, universitet, ideella organisationer eller andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt.

Våra testbäddar inom hälso- och sjukvård, psykiatri och tandvård ger möjlighet att utveckla nya produkter/tjänster och arbetssätt inom e-hälsa. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Genom testbädden kan nya produkter och arbetssätt utvecklas där behov och nytta möts för att tillgodose vårdens samt invånarens behov samt även frigöra resurser för den nära vården.

Vad är en testbädd?

Testbädden kan till exempel vara en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Vår testbädd är avgränsad till produkter och tjänster inom e-hälsa som används på ett nytt sätt och/eller som ännu inte är marknadsintroducerade.

Testbädden förläggs i lämplig verksamhet inom hälso- och sjukvård, psykiatri och tandvård med intresse för produkten eller tjänsten. Det kan till exempel vara i en fokusgrupp, verklig miljö eller i en verklighetsnära simulerad miljö.

Produkten/tjänsten kan svara upp mot:

  • behov utifrån vår verksamhet och/eller våra invånare
  • olika samhällsutmaningar
  • ha en potential att nå marknaden eller vara del i forskningsprojekt

Testen ska uppfylla de behov som regionen kan identifiera och verksamheten ska ha resurser att kunna erbjuda ett test.

Vad är Testbädd e-hälsa?

Innovationsslussen har utökats med en testbäddsorganisation inriktat mot e-hälsa inom hälso- och sjukvård, psykiatri samt tandvård. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Testbädden är avgränsad till produkter och tjänster inom e-hälsa som används på ett nytt sätt och/eller som ännu inte är marknadsintroducerade.

Vem kan testa?

Testbädd e-hälsa inom Region Kalmar län vänder sig till företag, universitet, ideella organisationer eller andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt.

Testbädden är avgränsad till produkter och tjänster inom e-hälsa som används på ett nytt sätt och/eller som ännu inte är marknadsintroducerade.

Testbädden ska uppfylla de behov som regionen kan identifiera och verksamheten ska ha resurser att kunna erbjuda ett test.

Fyll i ansökningsformuläret för testbädd e-hälsa och skicka till Lollo Olausson, se mejladress nedan.

Ansökningsformulär för testbädd e-hälsa (doc)

Kontakt, Testbädden

eHealth Arena – en livsviktig satsning

eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad service inom vård och omsorg.

Ambitionen är att vara ett kunskapscenter och kluster inom e-hälsa, där aktörer möts för att utbyta kunskap och idéer och utveckla tjänster, metoder och produkter. Tillsammans skapar vi tillväxt och bidrar till att e-hälsa blir till verklig nytta för såväl allmänhet som användare inom vård och omsorg.

Fakta: eHealth Arena

  • eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län. Under de tre första åren, 2019-2022, drevs den i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart.
  • Från den 1 oktober 2022 drivs arenan av Region Kalmar län i nära samverkan med Linnéuniversitetet och länets kommuner och näringsliv. Visionen är att Kalmar län ska bli ett ännu tydligare centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.
  • Region Kalmar län och Linnéuniversitetet har för avsikt att satsa 400 miljoner kronor inom e-hälsoområdet under en tioårsperiod, för att få nationellt och internationellt genomslag. Satsningen ska stärka universitetet inom flera områden när det gäller e-hälsa, öka förutsättningarna för högkvalitativ vård inom både stad och landsbygd, samt utveckla näringslivet och konkurrenskraften i Kalmar län.
  • eHealth Arena är en del av det europeiska samarbetet Health Data Sweden, som är en europeisk digital innovationshubb inom hälsa, med särskilt fokus på hälsodata. Health Data Sweden startade 2023 och erbjuder olika tjänster för att stötta små och medelstora företag och offentlig sektor, både i Sverige och övriga Europa, för att främja utvecklandet av tjänster och produkter inom e-hälsa.

Relaterad information

eHealth Arena

Presentera e-hälsoregionen

Presentation om e-hälsoregionen Kalmar län (på svenska)

Presentation about the eHealth region (in English)

Health Data Sweden

eHealth Arena ingår i det nationella samarbetet Health Data Sweden. Syftet med samarbetet är att förbättra den digitala mognaden i samhället och bidra till bättre hälsa och en mer effektiv hälso- och sjukvård.

eHealth Arena är en av 18 parter i Health Data Sweden, som är en så kallad europeisk digital innovationshub. Health Data Sweden ska arbeta för att förbättra användandet av hälsodata, det vill säga all data som kan ge relevant information för människors hälsa. Förhoppningen är att användandet av hälsodata ska leda till effektivare och smartare behandlingar och bidra till bättre vård på ett kostnadseffektivt sätt. Eftersom Health Data Sweden är en europeisk digital innovationshub, finns även flera internationella fördelar.

Health Data Sweden ska erbjuda kostnadsfria tjänster för att öka den digitala omställningen hos små och medelstora företag och offentlig sektor, bland annat med hjälp av AI, cybersäkerhet och högpresterande datorer. Tack vare sitt nationella nätverk av universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut, kommer Health Data Sweden att kunna erbjuda en hög kompetens inom hälsodata. eHealth Arena kommer bland annat att bidra inom området ”Tillgång till finansiering”.

Fakta/ Health Data Sweden:

  • Ett treårigt projekt med huvudfinansiering från EU:s Digital Europe Programme, samt medfinansiering från Vinnova och den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
  • Ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH), Blekinge Tekniska Högskola, Blue Science Park, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet, Region Stockholm, Region Västerbotten, Stockholms universitet, Stockholm Science City, STUNS Life Science och Uppsala universitet.

Kontakt, e-hälsa