Smart specialisering

Smart specialisering är ett platsbaserat arbetssätt för att kraftsamla för förnyelse och tillväxt inom de områden där en region har störst potential.

Illustration föreställande fyra personer som erbjuder ett papper till en femte person.

I det korta perspektivet ska metoden bidra till bättre innovationsförutsättningar och utvecklingsinsatser inom ett begränsat antal styrkeområden. I ett längre perspektiv ska den utifrån Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin bidra till ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling ur regionala tillgångar.

Arbetet med smart specialisering är ett arbete i tre steg:

  1. Områdesval. I första steget sker val av ett eller flera kunskapsområden utifrån analys av regionala tillgångar och framtida möjligheter i form av kompetens, näringslivets styrkor,forskning etcetera. Förutom existerande styrkor vägs områdenas möjlighet att bidra till lösta samhällsutmaningar in, lokala såväl som globala.
  2. Utvecklingsplaner. I andra steget sker analys av framtida regionala utvecklingsmöjligheter i respektive kunskapsområde och inom vilka utvecklingsområden insatser behövs för att ge önskad utveckling.
  3. Handlingsplaner. I tredje steget omsätts utvecklingsplanerna i konkreta aktiviteter. Här sker mobilisering av offentliga och privata resurser som kan användas för att prioritera, finansiera och för att genomföra uppsättningar av insatser och projekt.

Arbetet med smart specialisering sker i en process med kontinuerlig dialog, uppföljning, utvärdering och förändring.

Projekt S3-plattform Småland och öarna

S3-plattform Småland och öarna syftar till att stärka konkurrens- och innovationskraften i näringslivet i sydöstra Sverige. Projektet sker i samarbete med Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Gotland och Tillväxtverket ERUF, som gemensamt finansierar satsningen. Projektet pågår från den 1 april 2024 till den 29 mars 2029.

Målet är att etablera en gemensam plattform för samverkan inom och mellan de fem tematiska kunskapsområdena som pekats ut i den gemensamma transformationsanalysen. De fyra regionerna leder det övergripande arbetet i en projektgrupp och för varje tematiskt område ansvarar en samordningsaktör för att leda och koordinera arbetet.

De fem kunskapsområdena och ansvarig aktör:

  • Trä och skog (Träcentrum Nässjö Kompetenscentrum AB)
  • Livsmedel (IUC i Kalmar Län AB)
  • Besöksnäring (Gotlands Förenade Besöksnäring)
  • Industriell utveckling (Campus Ljungby AB)
  • Digital tjänsteutveckling (Science Park Jönköping AB)

Kontakt