Från idé till projekt

Har du en projektidé du vill utveckla? Innan du ansöker om projektmedel finns några kontroller att göra så att resten av hanteringen blir så smidig som möjligt.

Vem eller vilka kan söka projektmedel?

Projektmedel kan beviljas till offentliga förvaltningar, föreningar och organisationer. Normalt kan inte enskilda personer eller företag vara sökande.

För vad kan man söka stöd?

Stöd kan bara ges till insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i tid, ekonomi och arbetsinsats.

Vad kan projekten handla om?

Er projektidé behöver anknyta till något av de prioriterade utvecklingsområden och/eller de övergripande perspektiven i regional utvecklingsstrategi för Kalmar län - Klimat att växa i. Projekten ska även bidra till den regionala tillväxtpolitiken i enighet med förordningen 2003:596

Hur går det till att ansöka om projektmedel?

För att ansöka behöver du först en väl genomarbetad projektidé. Fortsätt läs på denna sida för tips och råd kring hur du kommer igång. Ta sedan hjälp av Projektguiden som i detalj förklarar vad som krävs.

För att vi ska kunna stödja och lotsa på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i processen, diskutera din idé och förankra den hos oss.

Nästa steg är att göra din ansökan digitalt via Tillväxtverkets webbplats "Min ansökan". Du hittar länken och mer information om det här steget under "Ansök om projektmedel".

Så kommer du igång med din projektidé

Fundera över följande frågor:

  • Varför behövs projektet?
  • Vad ska åstadkommas?
  • Vilka ska medverka?
  • Vem är projektägare?

Ta kontakt med oss så ska vi lotsa dig och din projektidé i rätt riktning.
Innan du pratar med oss är det bra om du kortfattat skrivit ned din projektidé. Till din hjälp kan du använda mallen för tidig projektidé

Vi har tagit fram ett material i form av Projektguiden som kan fungera som stöd i projektplaneringen både när du söker medel hos Region Kalmar län men även i planering inför kontakt med andra finansiärer.

Glöm inte hållbarheten!

Region Kalmar län arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, exempelvis inom ramen för satsningen Hållbar regional utveckling, Fossilbränslefri region och Klimatsmarta resor i besöksnäringen, samt initiativ inom vattenförsörjning.

Därför är det viktigt att du som vill söka projektmedel beskriver hur ni kan bidra till hållbar utveckling (alternativt arbeta med de tre hållbarhetsdimensionerna - ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet). 

Kontakt