Grundbidrag till ideella föreningar

Syftet med grundbidraget är att ge organisationer möjlighet att etablera sig som stödberättigade hos Region Kalmar län, samt att stödja länsorganisationer i Kalmar län vars verksamheter inte är så omfattande. Stödet är av symbolisk karaktär och är ämnat att premiera förekomsten av organisationen.

Pojke sitter och håller i en cykelhjälm vid en skatepark.

Vem kan söka grundbidrag?

Organisationer med ett regionalt förankrat föreningsliv som inte tidigare erhållit stöd från Region Kalmar län, eller som har en mindre omfattande verksamhet i insatser och budget, har möjlighet att söka grundbidrag. Grundbidraget kan sökas av organisationer som verkar inom frågor som rör personer med funktionsnedsättning, folkhälsa, miljö, idrott, natur, pensionärer, barn- och ungdomar eller mänskliga rättigheter. Organisationen behöver uppfylla de grundläggande villkoren för att kunna söka grundbidrag.

Läs mer om villkoren för att få bidrag

Vad kan grundbidraget användas till?

Bidraget ska användas till regional verksamhet i Kalmar län som ingår i organisationens ordinarie verksamhet, exempelvis kostnader för administration, opinionsbildning, utbildning eller erfarenhetsspridning.

Grundprinciper

  • Ansökningstiden är mellan 15 februari och 30 april.
  • Organisation som blivit beviljad grundbidrag har möjlighet att året därpå söka organisationsbidrag. Det görs i så fall i samråd med handläggare på Region Kalmar län.
  • Bidrag utgår med högst 25 000 kronor per år.
  • Bidrag beviljas med hänsyn till budgeterade intäkter och kostnader samt föregående års resultat.
  • Bidragets storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget.
  • För organisation som föregående år blivit beviljad grundbidrag görs en första delutbetalning i januari då 50 procent av föregående års bidrag betalas ut. Resterande belopp betalas ut senast i början av juli och regleras efter slutförd hantering av ansökan.

Kontakt