Organisationsbidrag till ideella föreningar

Syftet med organisationsbidraget är att stödja ideella föreningar/organisationer som verkar för delaktighet, hälsa och välbefinnande eller en god miljö för barn och unga i enlighet med Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi.

Närbild på tre personers idrottsskor.

Vem kan söka organisationsbidrag?

Organisationer med ett regionalt förankrat föreningsliv och som föregående år blivit beviljad grundbidrag eller organisationsbidrag kan söka organisationsbidrag.

Organisationsbidraget kan sökas av organisationer som verkar inom frågor som rör personer med funktionsnedsättning, folkhälsa, miljö, idrott, natur, pensionärer, barn- och ungdomar eller mänskliga rättigheter. Organisationen behöver uppfylla de grundläggande villkoren för att kunna söka organisationsbidrag.

Läs mer om villkoren för att få bidrag

Organisationer som har en mindre omfattande verksamhet föreslås söka grundbidrag.

Vad kan organisationsbidraget användas till?

Organisationsbidraget ska användas till regional verksamhet i Kalmar län som ingår i organisationens ordinarie verksamhet, exempelvis kostnader för administration, opinionsbildning, utbildning eller erfarenhetsspridning.

Grundprinciper

  • Ansökningstiden är mellan 15 februari och 30 april.
  • Organisationen bör ha utåtriktad verksamhet. Exempelvis informationsspridning, rådgivning och engagemang för medlemmar och allmänhet.
  • Organisationen bör verka för utveckling. Exempelvis samverkan med andra organisationer, uppsökande arbete, ledarrekrytering, ledarutbildning.
  • Organisationen bör bedriva påverkansarbete. Exempelvis opinionsbildande verksamhet, agera remissinstans, föra dialog med Region Kalmar län.
  • Bidraget ska gå till länsövergripande verksamhet och därför är en generell fördelning av bidraget till lokalföreningar inte godtagbar.
  • Bidragets storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget.
  • Bidraget utgår med max 50 procent av budgeterade kostnader.
  • Bidrag beviljas med hänsyn till budgeterade intäkter och kostnader samt föregående års resultat.
  • En första delutbetalning görs i januari då 50 procent av föregående års bidrag betalas ut. Resterande belopp betalas ut senast i början av juli och regleras efter slutförd hantering av ansökan.

Kontakt