Fler till Kalmar län

Fler till Kalmar län är en satsning där Region Kalmar län och Kalmar läns samtliga tolv kommuner tillsammans hjälps åt att få fler att flytta till Kalmar län.

Målet med satsningen går i linje med länets regionala utvecklingsstrategi.

Vår vision:

 • Kalmar län uppfattas som en attraktiv region att flytta till, samt leva, bo och verka i.
 • Näringsliv och offentlig sektor hittar rätt kompetens​.
 • Hela Kalmar län ökar i antal invånare.

Våra tre fokusområden:

 • Marknad och kommunikation
  Göra webbplatsen Flyttahit.nu ännu bättre och vara ständigt synliga för målgruppen.
 • Samverkan och kunskap
  Gemensam kompetensutveckling och nätverkande för att bli fler och bättre inom inflyttning.
 • Strategi och förbättring
  Se till att Fler till Kalmar län har fortsatt förtroende och utvecklas i rätt riktning framåt.

Film med miljöer från Kalmar län med budskapet att i Kalmar län finns tid till det du vill.

Mål och mått

Fler intresserade av att flytta till hela Kalmar län

 • Mål 2022: Över 50 000 besök på webbplatsen
  Resultat 2021: 46 301 besök
 • Mål 2022: Ökat besöksantal på minst sju av kommunsidorna

Fler invånare i hela Kalmar län

 • Mål 2023: Positivt inrikes flyttnetto i hela länet
  Resultat 2022: +32
  Resultat 2021: +332
  Resultat 2020: +57
 • Mål 2023: Befolkningsökning i minst sju kommuner
  Resultat 2022: 6 kommuner
  Resultat 2021: 6 kommuner
  Resultat 2020: 5 kommuner

Mer samarbete för ökad inflyttning

 • Mål 2023-2024: Genomföra ett informations- och dialog-seminarium om Fler till Kalmar län
 • Mål 2023-2024: Genomföra ett dialogmöte med länets HR-chefer + Kommunikationschefer

Fortsatt engagemang i nätverket

 • Mål 2023: Bevara det höga indexvärdet och öka svarsfrekvensen i enkäten Hållbart engagemang för samverkan till 70 procent
  Resultat 2022: 83 i indexvärde, 62 procent i svarsfrekvens

Aktiviteter

 • Vi driftar och utvecklar vår gemensamma webbplats Flyttahit.nu.
 • Vi genomför kampanjer för att locka personer att flytta till Kalmar län.
 • Vi driver ett länsövergripande rekryteringsnätverk.
 • Vi genomför digitala flytta hit-träffar för att hjälpa personer ta sista steget att flytta hit
 • Vi driver nätverket Fler till Kalmar län som ligger bakom inflyttningssatsningen.

Lanseringsfilmen för webbplatsen Flyttahit.nu har över 100 000 visningar.

Rekryteringsnätverk Kalmar län

En illustration föreställande kända byggnader i Kalmar län.

Rekryteringsnätverk Kalmar län startades upp i november 2021, som ett led i satsningen Fler till Kalmar län. Detta för att erbjuda företag och organisationer i Kalmar län ett forum för inspiration, erfarenhetsutbyte och samverkan kring kompetensförsörjning.

Nätverket består av en stor blandning kompetenser, verksamma i alla delar av länet, både i privata företag och offentliga organisationer, som på olika sätt jobbar med kompetensförsörjningsfrågor inom Kalmar län. Nätverket träffas några gånger om året i en blandning av digitala och fysiska träffar, där deltagarna i nätverket tillsammans formar agendan efter rådande behov och utmaningar.

Nätverksträffar 2024

Under 2024 träffas rekryteringsnätverket vid fyra tillfällen:

Preliminära datum för resterande träffar 2024:

 • Den 18 september, kl. 10:00-14:00, fysisk träff
 • Den 11 december, kl. 10:00-11:50, digitalt via Teams

Aktuella inbjudningar till nätverket och agendor för mötena publiceras på denna sida och via e-post. Vill du vara med, få kommande inbjudningar på e-post eller har frågor kring nätverket är du välkommen att kontakta nätverksledaren Mats Lindström.

 • Mats Lindström
 • Vice projektledare, Fler till Kalmar län
 • Telefonnummer

  072-230 08 88

Är du med i gruppen Karriär & Rekrytering? Mellan nätverksträffarna har du även möjlighet att kommunicera i den gemensamma gruppen på LinkedIn Kalmar län | Karriär & Rekrytering.

Bakgrund till projektet

Logotypen för webbplatsen Flyttahit.nu.

Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Kalmar läns långsiktiga utveckling.

Kalmar läns befolkning är näst äldst i landet efter Gotlands län och andelen befolkning i arbetsför ålder minskar. Regionens arbetsgivare, både offentliga och privata, har svårt att få tag i kompetent ny personal.

Även om inflyttningen till Kalmar län från andra län under 2020 och 2021 var högre än utflyttningen, har fler flyttat ut än in sedan mitten av 1990-talet. Länet har svårigheter att få studenter att stanna kvar efter examen och eftersom andelen eftergymnasialt utbildade är lägre än riksgenomsnittet, behövs inflyttning av högutbildad arbetskraft.

En SCB-prognos från 2021 visar att befolkningen i alla länets kommuner, förutom Kalmar och Mörbylånga, riskerar att minska fram till år 2040, vilket skulle försvåra finansieringen av välfärd och utveckling i länet.

Gemensam satsning

Fler till Kalmar län är en satsning där Region Kalmar län och Kalmar läns samtliga tolv kommuner tillsammans hjälps åt att få fler att flytta till Kalmar län. Region Kalmar län och varje kommun betalar årligen 1 krona per invånare enligt 2019 års befolkningsstatistik.

Målgrupper

 • Potentiella nya inflyttare till Kalmar län, i åldern 20-40 år i storstadsregionerna.
 • Representanter inom kommuner, region, utbildning och näringsliv som arbetar med platsutveckling, platsmarknadsföring och inflyttning.

Effekter på kort sikt

 • Fler intresserade av att flytta hit: Ökad kännedom bland potentiella nya inflyttare om hur det är att leva, bo och verka i Kalmar län, samt om vilket stöd som ges via webbplatsen Flyttahit.nu.
 • Mer samarbete för ökad inflyttning: Bättre samverkan mellan aktörer som arbetar med platsutveckling, platsmarknadsföring och inflyttning, i syfte att stärka hela Kalmar läns attraktivitet.

Organisation och styrning

Satsningen Fler till Kalmar län har en projektledare som ansvarar för aktiviteterna. Representanter från Region Kalmar län och varje kommun i länet utgör nätverket Fler till Kalmar län och samverkar på regelbundna strategiska möten, fungerar som kontakt mellan projektet och egna organisationen, samt stöder genomförandet av olika aktiviteter. Projektledaren rapporterar till Regionalt ledningsforum, som är styrgrupp för projektet.

Utifrån budget har nätverket Fler till Kalmar län tagit fram aktiviteter som är hela Kalmar län till gagn. Projektledaren ser till att beställa tjänster för att utföra aktiviteterna och bevaka att de utförs tillfredsställande och enligt offert.

Hållbarhet

Ekonomiska hållbarhetsaspekter: Alla aktiviteter strävar efter kostnadseffektivitet. Tjänster som köps in följer Region Kalmar läns inköps- och upphandlingsregler. Projektet uppmuntrar en ifrågasättande attityd för att ständigt bli än mer kostnadseffektiva.

Miljömässiga hållbarhetsaspekter: Möten inom projektet genomförs till största del digitalt. När fysiska möten behövs, bestäms tid och plats med hänsyn till möjligheter för samåkning och kollektivtrafik. Marknadsföringen innehåller ytterst lite tryckt material som behöver produceras, utan sker främst digitalt. Om något behöver tryckas ställs krav på en produktion med minimal miljöpåverkan.

Sociala hållbarhetsaspekter: Projektet präglas av ett inkluderande synsätt och agerande, såväl i kommunikationen till potentiella nyinflyttare som i relationen med andra aktörer inom inflyttning i länet. Alla är välkomna att flytta hit och alla är välkomna att bidra till en ökad inflyttning.

Marknadsföringsmaterial

Kontakta någon av oss nedan om du behöver marknadsföringsmaterial. Det finns bland annat en rollup på engelska, affischer och vykort. Om du hellre vill göra eget material kan vi också hjälpa till. Vår logotyp finns som Kalmar län och som unik för respektive kommun och den får användas av organisationer som vill dra nytta av den i sin kommunikation för att få människor att flytta till Kalmar län. Detsamma gäller filmen här ovan.

Projektledare, Fler till Kalmar län