Pilotprojekt tillsammans med Högsby kommun

Starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun. Det är målet för ett projekt för regional utveckling mellan Region Kalmar län och Högsby kommun.

Skylt med texten I Love Högsby
Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Skillnaderna inom Kalmar län är stora och ökande med följd att olika delar av länet har olika förutsättningar att utvecklas. Detta leder till en tudelad utveckling i länet och ojämlika livsvillkor för såväl företag som invånare.

Därför har Region Kalmar län, med medfinansiering från Tillväxtverket, startat ett pilotprojekt i syfte att på ett bättre sätt anpassa regionala satsningar, i form av personella och ekonomiska insatser, efter lokala behov i de delar av länet som inte har en stark tillväxt. Högsby kommun är en av länets kommuner som har störst utmaningar och har därför valts ut – och erbjudit sig att vara - pilotkommun för projektet.

Projektets mål är att skapa en starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun. På sikt är målet att skapa likvärdiga förutsättningar för utveckling i hela länet samt jämlika villkor för länets invånare till god hälsa, utbildning och egen försörjning.

I pilotprojektet ska nya arbetsmetoder och organisering provas samt insatser samplaneras, vilket sker genom en nära samverkan med lokala aktörer, näringsliv och civilsamhällets organisationer som till exempel idrotts- och samhällsföreningar. Förhoppningen är att det nya arbetssättet blir framgångsrikt och kan tillämpas inte bara i Region Kalmar län utan också i andra regioner och i samverkan mellan regioner.

Sju utvecklingsområden för Högsby kommun

Högsby kommun har tillsammans med Region Kalmar län identifierat sju områden som de själva anser är extra viktiga för den framtida utvecklingen i Högsby. De är:

  • Integrationsarbetet
  • Samverkan med civilsamhället
  • Vision och självbild
  • Kompetensförsörjning
  • Enmansföretagens villkor
  • Barn och ungas villkor
  • Omvärldsbevakning

Projektet medfinansieras av Tillväxtverket och är en del i deras uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Läs mer om hur Region Kalmar län arbetar med hållbar regional utveckling på Vi söker nya vägar till hållbar regional utveckling - Region Kalmar län (Länk till ny sida om HRU-projektet).

Aktuellt just nu

Slutet 2021 och början på 2022 tog Region Kalmar län tillsammans med Högsby kommun fram gemensamma handlingsplaner för de tematiska  områdena "Samverkan med civilsamhället och allmänna dialoger" samt "Hälsolots". Genomförandet av handlingsplanerna har påbörjats och planeras slutföras i början av 2023.

Kontakt