Pilotprojekt tillsammans med Högsby kommun

Starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun. Det var målet för ett projekt för regional utveckling mellan Region Kalmar län och Högsby kommun.

Skylt med texten I Love Högsby
Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Skillnaderna inom Kalmar län är stora och ökande med följd att olika delar av länet har olika förutsättningar att utvecklas. Detta leder till en tudelad utveckling i länet och ojämlika livsvillkor för såväl företag som invånare.

Därför genomförde Region Kalmar län, med medfinansiering från Tillväxtverket, ett pilotprojekt i syfte att på ett bättre sätt anpassa regionala satsningar, i form av personella och ekonomiska insatser, efter lokala behov i de delar av länet som inte har en stark tillväxt. Högsby kommun är en av länets kommuner som har störst utmaningar och hade därför valts ut – och erbjudit sig att vara - pilotkommun för projektet.

Projektets mål var att skapa en starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun. På sikt var målet att skapa likvärdiga förutsättningar för utveckling i hela länet samt jämlika villkor för länets invånare till god hälsa, utbildning och egen försörjning.

I pilotprojektet prövades nya arbetsmetoder och organisering och insatser samplanerades, vilket skedde genom en nära samverkan med lokala aktörer, näringsliv och civilsamhällets organisationer som till exempel idrotts- och samhällsföreningar. Förhoppningen var att det nya arbetssättet skulle bli framgångsrikt och kunna tillämpas inte bara i Region Kalmar län utan också i andra regioner och i samverkan mellan regioner.

Sju utvecklingsområden för Högsby kommun

Högsby kommun identifierade tillsammans med Region Kalmar län identifierat sju områden som de själva ansåg vara extra viktiga för den framtida utvecklingen i Högsby:

  • Integrationsarbetet
  • Samverkan med civilsamhället
  • Vision och självbild
  • Kompetensförsörjning
  • Enmansföretagens villkor
  • Barn och ungas villkor
  • Omvärldsbevakning

Summering av projektet

Projektet medfinansierades av Tillväxtverket och var en del i deras uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet.

Projektet avslutades under våren 2023.

Sammanfattning av Högsbyprojektet

Kontakt