Regionalt serviceprogram

På uppdrag av regeringen har alla län/regioner tagit fram regionala serviceprogram som ska främja tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden. I Kalmar län utgör det regionala serviceprogrammet ett handlingsprogram för landsbygdsutveckling med fokus på servicefrågor.

Två kvinnor spanar ut över en kohage.

Det regionala serviceprogrammet har tre funktioner:

  1. Att generellt beskriva förhållandena på landsbygderna i Kalmar län och utgöra en grund för arbetet med regional utveckling som rör landsbygderna i länet.
  2. Att utgöra ett handlingsprogram där de övergripande strategier som rör landsbygdsutveckling i Rus konkretiseras i form av prioriterade områden och konkreta insatser inom området Hållbar samhällsutveckling och med fokus på servicefrågor.
  3. Att mer i detalj beskriva förhållandena vad det gäller service i Kalmar län samt fungera som ett underlag för de prioriteringar som görs inom stödet till kommersiell service i länet.

Programmets innehåll ska leda till att

  • befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras
  • nya typer av mötesplatser växer fram
  • samordning främjas mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten till service gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag
  • kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling främjas.

En viktig del av det regionala serviceprogrammet är erfarenheterna från projektet "Service skapar tillväxt" och de kommundialoger som genomfördes 2014. Projektet sammanfattas också i Tillväxtverkets skrift "Engagemang och vilja".

Kontakt