Livsmedel

Livsmedelsrelaterade näringar är oerhört betydelsefulla för Kalmar län. Här finns goda natur- och klimatrelaterade förutsättningar, stora som små företag, stor utvecklingspotential och möjlighet till fler jobb och högre omsättning.

En person arbetar i ett mejeri.

Siffror från 2020 visar att hela livsmedelskedjan från jord till bord omsätter cirka 24 miljarder kronor samt sysselsätter cirka 8 500 personer.

Livsmedelsnäringen har en högre tillväxt än näringslivet totalt sett i Kalmar län, såväl sett till antalet anställda som sett till omsättningen. Antalet företag minskar dock. Under perioden 2010-2020 ökade antalet anställa inom livsmedel med ungefär 13 procent, medan antalet anställda i övriga näringslivet ökade med 3 procent. Förädlingsvärdet och omsättningen inom livsmedel ökade dubbelt så mycket som bland övriga företag.

Även mat i förädlad form och mat med koppling till upplevelser får allt större betydelse. Kalmar län är en av Sveriges största turismregioner och maten utgör viktiga ingredienser för besöksmål som Ölands skördefest och Astrid Lindgrens värld. Vårt förhållandevis stora utbud av White Guide-restauranger och -caféer visar ytterligare på matens värde som upplevelsefaktor.

Livsmedelsstrategi

De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för Kalmar län, men det behövs också utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Länets livsmedelsstrategi ska bidra till att detta blir möjligt, det vill säga bidra till ett växande värde.

Kalmar läns livsmedelsstrategi antogs hösten 2015 och omfattar hela livsmedelsbranschen, det vill säga all mat från Kalmar län och hela kedjan från jord till bord. Den innehåller mål, strategier, framgångsfaktorer samt prioriterade åtgärdsområden och har antagits av LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

Livsmedelsstrategin anger en gemensam färdriktning för hur vi i Kalmar län ska ta tillvara branschens utvecklings- och tillväxtpotential. Den ger bland annat underlag för prioriteringar av offentliga projektmedel.

Strategin kan också fungera som en regional länk mellan enskilda aktörer och den nationella nivån.

Handlingsprogram

År 2023 antogs ett uppdaterat handlingsprogram med 22 konkreta aktiviteter att genomföra under åren 2023-2025. De delas upp i fem avsnitt:

 1. Förnyelse, forskning och innovation
 2. Kompetens
 3. Trygg livsmedelsförsörjning
 4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser
 5. Genomför gemensamt

Den vision och de mål, strategier och framgångsfaktorer som antogs 2015 gäller fortfarande. 

Aktiviteterna i det uppdaterade handlingsprogrammet ersätter de prioriterade åtgärderna i den ursprungliga strategin. Ibland koordineras aktiviteterna från Kalmar län, ibland är de resultatet av ett större samarbete.

1. Förnyelse, forskning och innovation

Länsgemensamma aktiviteter:

 • Fortsatt produktutveckling och innovation av baljväxter
  Exempel: Tillverkning av ärtmjöl - IUC Kalmar Län
 • Framtidens lantbruk – en långsiktigt hållbar produktion
 • Framtidens nya och nygamla grödor
 • Utröna möjligheterna för innovativ animalieproduktion
 • Linnéuniversitetet som regional aktör
 • Livsmedelsutveckling Sydost vid IUC Kalmar län
 • Utvecklat samarbete med övriga universitet, lärosäten med flera
 • Vattenbesparande åtgärder hos företag

2. Kompetens

Länsgemensamma aktiviteter:

3. Trygg livsmedelsförsörjning

Länsgemensamma aktiviteter:

 • Kritiska beroenden
 • Öka livsmedelskedjans förmåga att hantera kriser och klimatförändringar
 • Ökad självförsörjningsgrad - att försörja sig på en liten areal
 • God vattenförsörjning till djur och grödor 

4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser

Länsgemensamma aktiviteter:

5. Genomför gemensamt

Länsgemensamma aktiviteter:

 • Organisation för genomförande av länets livsmedelsstrategi
 • Prioriterade samarbeten
 • Revidering av länets livsmedelsstrategi

Ett gemensamt arbete

Region Kalmar län samordnar följande grupper och aktiviteter för att säkerställa att strategins mål nås gemensamt:

 • Styrgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från de tre huvudmännen. 
 • Arbetsgrupp för livsmedelsstrategin, tre huvudmän samt Livsmedelsutveckling Sydost. 
 • Referensgrupp med representanter från hela livsmedelskedjan. 
 • Ett årligt rådslag som diskuterar vad som har hänt och vad som bör hända framöver.

Kontakt