Trafikförsörjningsprogram Kalmar län 2025-2033

Ett aktualiserat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2025-2033 är nu på remiss fram till den 17 maj 2024.

Förslaget beskriver bland annat det framtida behovet av kollektivtrafik, inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås.

Förslagen utgår från målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin där fler hållbara resor och förbättrade pendlingsmöjligheter framhålls som viktiga för den regionala utvecklingen. 

Synpunkter på förslaget kan lämnas digitalt till registrator@regionkalmar.se och ska ha inkommit senast den 17 maj 2024. Skriv ”RS 2024/32” i ämnesraden.

Remiss Trafikförsörjningsprogram Kalmar län 2025-2033

Arbetet med att aktualisera trafikförsörjningsprogrammet

Aktualisering av trafikförsörjningsprogram

Föreläsningar om kollektivtrafik

Under våren 2023 genomfördes tre digitala föreläsningar om kollektivtrafik i Kalmar län. Föreläsningarna berörde nuläge för kollektivtrafiken i Kalmar län, hållbart resande samt ekonomi och nåbarhet. Nedan finns bildspel samt frågor och svar från föreläsningarna.

Information och underlagsmaterial

Information och underlagsmaterial till Trafikförsörjningsprogrammet.

Kommunikation och möten