En fossilbränslefri region

Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt. Kalmar län har som mål att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri region och frågan är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet.

Det regionala arbetet samlas i ett handlingsprogram som redovisar gemensamma strategier, delmål och prioriterade aktiviteter. 

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet rör Kalmar län som geografiskt område och omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan från energiförsörjning, transporter och arbetsmaskiner i länet.

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen i Kalmar län och Region Kalmar läns regionala utvecklingsnämnd.

Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.

Länsgemensamma aktiviteter

Totalt omfattar handlingsprogrammet sex olika målområden med delmål och olika aktiviteter. Här presenterar vi målen och prioriterade länsgemensamma aktiviteter. Målen beskrivs närmare i handlingsprogrammet.

Mål 1 – Fossilbränslefri energiproduktion

År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi minst lika stor som länets totala energianvändning. Länets aktörer bidrar genom att köpa och/eller producera förnyelsebar energi.

Länsgemensamma aktiviteter

Prioriterade länsgemensamma aktiviteter inom fossilbränslefri energiproduktion:

 • Utökad produktion av biogas.
 • Utökad produktion av andra förnybara drivmedel.
 • Länsprojekt Planera för sol och vind.
 • Elförsörjning Kalmar län.
 • Elförsörjning Sydsverige.
 • Fossilfri vätgas Kalmar län.
  • Region Kalmar län har beviljat Energikontor Syd medel för en förstudie som ska genomföras 2023.

Mål 2 – Fossilbränslefri energianvändning

Andelen använd förnybar energi ska öka kontinuerligt. År 2025 använder offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad. År 2030 är all energianvändning i Kalmar län fossilbränslefri.

Länsgemensamma aktiviteter

Prioriterade länsgemensamma aktiviteter inom fossilbränslefri energianvändning:

Mål 3 – Effektiv energianvändning

Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt. År 2020 är Kalmar läns energianvändning 20 procent effektivare än år 2005, mätt som tillförd energi i relation till BRP. År 2030 är motsvarande siffra 50 procent.

Länsgemensamma aktiviteter

Prioriterade länsgemensamma aktiviteter inom effektiv energianvändning:

 • Regional cykelinfrastruktur.
 • Starka stråk för buss.
 • Strukturbild för Kalmar län.
 • Energieffektivisering och energibesparing i fastigheter och företag.
 • Hållbart byggande i Kalmar län.
 • Ökad energieffektivisering med digitalisering och artificiell intelligens.
 • Effekt-effektivisering i företag.

Mål 4 – Växande näringsliv för hållbar utveckling

År 2025 är Kalmar läns utsläpp av fossil koldioxid per bruttoregionprodukt 50 procent lägre än 2005. Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Länsgemensamma aktiviteter

Prioriterade länsgemensamma aktiviteter inom växande näringsliv för hållbar utveckling:

Mål 5 – Kunskap, medvetenhet och en hållbar konsumtion

Vi ska underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att kunna agera på ett klimatriktigt sätt, bekämpa klimatförändringar och bidra till en hållbar utveckling.

Länsgemensamma aktiviteter

Prioriterade länsgemensamma aktiviteter inom kunskap, medvetenhet och en hållbar konsumtion:

 • Hållbar upphandling.
 • Kommunicera klimatomställningen.

Mål 6 – Resurser, underlag och arbetssätt

Vi ska regelbundet ta fram goda underlag för planering och uppföljning, bland annat koldioxidbudget och scenarier. Vi behöver stärka och vidareutveckla klimatsamverkan i Kalmar län med en bredare medverkan från olika samhällssektorer och med en tydligare struktur.

Länsgemensamma aktiviteter

Prioriterade länsgemensamma aktiviteter inom resurser, underlag och arbetssätt:

Kontakt