En fossilbränslefri region

Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt. Kalmar län har sedan år 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri region och frågan är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet.

Det regionala arbetet samlas i ett handlingsprogram för en fossilbränslefri region, under begreppet no oil.

Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region redovisar gemensamma strategier, delmål och prioriterade aktiviteter. Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.

2023: Plan för fossilbränslefri region uppdaterad

Regionala utvecklingsnämnden behandlade den 24 augusti 2022 en uppdaterad version av ”Fossilbränslefri region 2030” med strategier, mål och handlingsprogram 2023-2025.

”Fossilbränslefri region 2030” rör Kalmar län och omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan från energiförsörjning, transporter och arbetsmaskiner i länet. 

Total omfattar handlingsprogrammet sex olika målområden med delmål och olika aktiviteter för att nå dessa. Det handlar om fossilbränslefri produktion, fossilbränslefri energianvändning, effektiv energianvändning, växande näringsliv för hållbar utveckling, kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion och resurser, underlag och arbetssätt.

Programmet går nu till regionstyrelsen för att sedan gå ut på remiss till länets kommuner, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost. Det slutliga dokumentet förväntas antas av regionfullmäktige och länsstyrelsen våren 2023. När så skett är förhoppningen att länets kommuner ställer sig bakom det, antar motsvarande mål och tar fram egna handlingsplaner.

Strategier för ett fossilbränslefritt Kalmar län

I Kalmar län ska vi tillämpa en helhetssyn på klimat- och energifrågorna. Det innebär att vi ska utgå från Agenda 2030 och genomföra val och åtgärder med hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, men också med hänsyn till regional nytta och livscykelperspektivet.

Genom att vara medvetna energianvändare och bygga vårt agerande på kunskap och erfarenheter kan vi använda rätt energi till rätt saker.

Våra strategier är att:

 • minimera och effektivisera användningen av energi och råvaror
 • cirkulera resurser, genom att se avfall som en tillgång
 • konvertera från fossil energi till förnybar sådan
 • producera förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle
 • kompensera de klimatutsläpp vi inte kan undvika.

Strategierna hjälper oss att nå uppsatta mål. Det finns också andra delar som är viktiga för att lyckas och som handlar om hur vi arbetar tillsammans.

Vi ska:

 • i allt arbete inkludera länets regionala utvecklingsstrategis tre horisontella perspektiv – kompetensförsörjning, digital omställning och internationellt samarbete
 • profilera regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt och aktivt nyttja möjligheten till pilot- och demonstrationsprojekt
 • samarbeta över administrativa och geografiska gränser och aktivt söka ny kunskap och nya samarbeten såväl inom som utom landet
 • tänka nytt, ifrågasätta gamla mönster och prova nya lösningar
 • underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att kunna agera på ett klimatriktigt sätt
 • vara aktiva i påverkansarbete när det gäller frågor som är strategiska för regionen.

Våra mål

Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region omfattar fem huvudmål samt ett antal delmål. Huvudmålen är följande.

Mål 1 - Fossilbränslefri energiproduktion

År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi minst lika stor som länets totala energianvändning. Länets aktörer bidrar genom att köpa och/eller producera förnyelsebar energi.

Mål 2 - Fossilbränslefri energianvändning

Andelen använd förnybar energi ska öka kontinuerligt.

År 2025 använder offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad. År 2030 är all energianvändning i Kalmar län fossilbränslefri.

Mål 3 - Effektiv energianvändning

Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt.

År 2020 är Kalmar läns energianvändning 20 procent effektivare än år 2005, mätt som tillförd energi i relation till BRP. År 2030 är motsvarande siffra 50 procent.

Mål 4 - Växande näringsliv för hållbar utveckling

År 2025 är Kalmar läns utsläpp av fossil koldioxid per bruttoregionprodukt 50 procent lägre än 2005.

Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Mål 5 - Kunskap, medvetenhet och en hållbar konsumtion

Vi ska underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att kunna agera på ett klimatriktigt sätt, bekämpa klimatförändringar och bidra till en hållbar utveckling.

Prioriterade aktiviteter 2019-2022, några exempel

Fossilbränslefri energiproduktion

 • Ökad produktion av biometanol
 • Förvätskning till flytande biogas
 • Utökad produktion av biogas
 • Utökad produktion av övriga förnybara drivmedel

Produktion av förnybar el

Fossilbränslefri energianvändning

Effektiv energianvändning

 • Cykling
  På egna ben
 • Regionala strukturbilder
  Strukturbild för Kalmar län
 • Starka stråk för buss
 • Energieffektivisering i fastigheter och företag
  Goda hus
 • Incitament för energieffektivisering
 • Handlingsplaner för offentliga bostäder och lokaler

Växande näringsliv för hållbar utveckling

Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion

 • Utbildning och lärande
  Globala Sverige
 • Upphandling och ökat samnyttjande
 • Koldioxidbudget för länets kommuner

Klimatutmärkelsen Solrosen

Klimatkommissionen i Kalmar län vill uppmuntra och öka takten i länets klimatarbete. Kommissionen delar därför ut ett "uppmuntringspris" till företag, organisationer, personer eller föreningar som på olika sätt bidrar till ett klimatsmartare Kalmar län.

Genom klimatutmärkelsen, som består av diplom och en blomma, vill länets klimatkommission lyfta fram goda exempel på hur man kan arbeta i stort och smått med klimatfrågan. Detta som en del i arbetet med att länet ska vara fossilbränslefritt 2030.

2022 års solrospris delades av tre företag.

Kontakt