Strukturbild för Kalmar län

Strukturbild Kalmar län är ett projekt som ska ta fram ett kunskapsunderlag om nuläget i Kalmar län.

En bil med Region Kalmar läns logotyp på sidan.

De regionala strukturbilderna för Kalmar län ska lyfta fram övergripande bilder av länets fysiska strukturer av betydelse för en hållbar regional utveckling, med utblick mot grannlänen. Hur påverkar tillväxten geografin? Hur ser det ut i Kalmar län? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna?

Regional attraktivitet med god utveckling av näringslivet är beroende av att människor har goda livs- och boendeförutsättningar. Utöver basfakta om demografi fokuserar projektet i första hand på arbetsmarknad, bostadsmarknad och pendlingsmönster. Vi ställer frågor som: Var arbetar befolkningen i länet? Var och hur bor befolkningen? Hur pendlar befolkningen?

Projektet består av två delar:

  1. Ta fram ett kunskapsunderlag om Kalmar län för nationella, regionala och kommunala aktörer och att analysera vilka områden som är relevanta för regional samverkan kring fysisk samhällsplanering.
  2. Skapa och tillhandahålla en stadigvarande mötesplats i länet för att samverka kring frågor om fysisk planering kopplat till regionala utvecklingsfrågor.

Hållbarhet och helhetsperspektiv

Strukturbildsarbetet grundar sig på olika strategier som utgår från hållbarhet och helhetsperspektiv, bland annat:

  • Agenda 2030 – FN:s ramverk för för omställning till ett hållbart samhälle
  • regeringens nationella strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020
  • den nationella stadsutvecklingsstrategin "Strategi för levande städer".

Strukturbildsarbetet utgår också ifrån den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län 2030, "Klimat att växa i". Strukturbilderna ska komplettera och visualisera den regionala utvecklingsstrategin.

Genom att skapa kopplingar mellan den regionala utvecklingsstrategin och kommunernas översiktsplaner, samt mellan planeringen av infrastruktur, kollektivtrafik och bebyggelseplanering, finns möjligheter till samverkan som en stark potential för regionens utveckling. I strukturbildsarbetet samverkar vi med länets alla kommuner, regionala och nationella aktörer, offentliga som privata.

Kontakt