Regional transportplan Kalmar län 2022-2033

Transportplanen omfattar investeringar på det regionala vägnätet, som i Kalmar län utgörs av samtliga statliga vägar utom E22, riksväg 25 och 40.

Tågräls som går genom en stad.

1,1 miljarder i justerad regional transportplan

Regionala utvecklingsnämnden godkände den 24 augusti 2022 en justerad regional transportplan för perioden 2022-2033.

Regional Transportplan för Kalmar län 2022-2033.pdf

Transportplanen på drygt 1,1 miljarder perioden 2022-2033 omfattar investeringar på det regionala vägnätet förutom E22, riksvägarna 25 och 40. Dessa tre vägar och järnvägarna i Kalmar län ingår i den nationella transportplanen.

I den regionala planen är utgångspunkten att prioritera åtgärder som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential. Det handlar om att stärka länets tillväxtmotorer och regionala kärnor och att skapa förutsättningar för en hållbar regionförstoring med större och mer robusta arbetsmarknadsregioner.

Tre vägar står i fokus i planen:

  • Riksväg 23. På avsnittet Målilla-Hultsfred kommer trafiksäkerheten att höjas bland annat genom mittseparering under 2022-2023. Den totala kostnaden beräknas till 196 miljoner kronor. I planförslaget är 91 miljoner avsatt, resten är redan nedlagda kostnader och sam- eller medfinansiering.
  • Länsväg 136 på Öland. Det gäller tre vägavsnitt, dels Isgärde-Rälla och genom Rälla, dels Ekerum-Borgholm. Genom Rälla planeras för byggstart 2022, Isgärde-Rälla 2024 och Ekerum-Borgholm 2026. I planen finns 168 miljoner avsatta.
  • Riksväg 37/47. Mellan Årshult och Oskarshamn finns brister i trafiksäkerheten främst beroende på att det inte finns mötesseparering och brister i sidoområdena. Arbetena som är tänkta att delas upp i två etapper – Århult-Bockara med start 2027 och Bockara-Oskarshamn med start 2031 – beräknas kosta totalt 621 miljoner kronor och leda fram till en mötesfri 100-väg. I planen fram till 2033 finns 427 miljoner avsatta.

220 miljoner går till mindre investeringar i form av trafiksäkerhetsåtgärder av olika slag, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar och stationer för expressbussar med ett stopp i varje kommun längs E22.

106 miljoner viks till cykelvägar i kommunerna, enskilda vägar och för åtgärder och driftstöd till Kalmar/Öland Airport.

Region Kalmar län är också beredd att medfinansiera mötesspår Kalmar-Blomstermåla på Stångådalsbanan och en stationsombyggnad i Emmaboda på Kust till kustbanan. Totalt 100 miljoner för båda projekten.

Den regionala trafikplanen går nu vidare till regionfullmäktige, som slutligen fastställer och antar den regionala transportplanen.

Regionala utvecklingsstrategin och transportplanen

Den regionala transportplanen har som utgångspunkt att prioritera åtgärder i transportsystemet som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential, enligt förslaget till Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.

I utvecklingsstrategin sätts viktiga frågor kring länets transportinfrastruktur i sitt regionala sammanhang och prioriteras utifrån regional nytta. I transportplanen översätts detta till konkreta prioriterade insatser.

Kontakt

Läs mer