Regional transportplan

Den regionala transportplanen för perioden 2022-2033 omfattar investeringar på drygt 1,1 miljarder kronor på det regionala vägnätet.

Tågräls som går genom en stad.

I Kalmar län utgörs det regionala vägnätet av samtliga statliga vägar utom E22, riksväg 25 och riksväg 40. Dessa tre vägar samt järnvägarna i Kalmar län ingår i den nationella transportplanen.

I den regionala planen är utgångspunkten att prioritera åtgärder som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential. Det handlar om att stärka länets tillväxtmotorer och regionala kärnor och att skapa förutsättningar för en hållbar regionförstoring med större och mer robusta arbetsmarknadsregioner.

Tre vägar står i fokus i planen:

  • Riksväg 23. På avsnittet Målilla-Hultsfred kommer trafiksäkerheten att höjas bland annat genom mittseparering under 2022-2023. Den totala kostnaden beräknas till 196 miljoner kronor. I planförslaget är 91 miljoner avsatt, resten är redan nedlagda kostnader och sam- eller medfinansiering.
  • Länsväg 136 på Öland. Det gäller tre vägavsnitt, dels Isgärde-Rälla och genom Rälla, dels Ekerum-Borgholm. Genom Rälla planeras för byggstart 2022, Isgärde-Rälla 2024 och Ekerum-Borgholm 2026. I planen finns 168 miljoner avsatta.
  • Riksväg 37/47. Mellan Årshult och Oskarshamn finns brister i trafiksäkerheten främst beroende på att det inte finns mötesseparering och brister i sidoområdena. Arbetena som är tänkta att delas upp i två etapper – Århult-Bockara med start 2027 och Bockara-Oskarshamn med start 2031 – beräknas kosta totalt 621 miljoner kronor och leda fram till en mötesfri 100-väg. I planen fram till 2033 finns 427 miljoner avsatta.

220 miljoner går till mindre investeringar i form av trafiksäkerhetsåtgärder av olika slag, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar och stationer för expressbussar med ett stopp i varje kommun längs E22.

106 miljoner viks till cykelvägar i kommunerna, enskilda vägar och för åtgärder och driftstöd till Kalmar/Öland Airport.

Region Kalmar län är också beredd att medfinansiera mötesspår Kalmar-Blomstermåla på Stångådalsbanan och en stationsombyggnad i Emmaboda på Kust till kustbanan. Totalt 100 miljoner för båda projekten.

Revidering av Handlingsprogram transportinfrastruktur

Inför ett kommande uppdrag från regeringen och det påföljande arbetet med att ta fram en Regional transportplan för åren 2026-2037 uppdaterar Region Kalmar län det nu gällande dokumentet Handlingsprogram transportinfrastruktur i Kalmar län 2020-2025. Det uppdaterade handlingsprogrammet tidsätts till åren 2024–2029.

Regionstyrelsen i Region Kalmar län har beslutat att skicka ut remissversion för möjlighet till yttrande.

Region Kalmar län har i detta skede valt att göra en mindre revidering av dokumentet i syfte att rensa bort genomförda aktiviteter och justera skrivningar utefter dagens förhållanden. Inga nya infrastrukturobjekt lyfts in i dokumentet.

I dokumentet redovisas ett förslag till politiskt handlingsprogram avseende infrastruktur för transporter och mobilitet med syfte att nå målen och inriktningarna i regional utvecklingsstrategi kopplade till hållbar samhällsutveckling:

  • Region Kalmar län är en fossilbränslefri region.
  • Samhällsplaneringen är klimatanpassad och robust samt erbjuder trygga, tillgängliga och gröna miljöer för alla.
  • Alla i länet har tillgång till väl utvecklad fysisk och digital infrastruktur.

De föreslagna målbilderna och aktiviteterna i programmet kompletterar och stödjer de mer långsiktiga mål och inriktningar som finns i tidigare antagna styrdokument för sakområdet

Regional trafikstrategi, kommande arbete

Region Kalmar län har för avsikt att under kommande år påbörja ett arbete med en Regional trafikstrategi som kommer att ersätta handlingsprogrammet för transportinfrastruktur. En Regional trafikstrategi kommer att ha ett bredare angreppsätt än handlingsprogrammet där bland annat mobilitet och resande, digitalisering, kollektivtrafik och godsflöden ges en gemensam strategi för länet.

Remiss Handlingsprogram transportinfrastruktur i Kalmar län 2024-2029

Sista dag att lämna yttrande: 17 maj 2024

Yttrande över förslaget skickas med e-post till registrator@regionkalmar.se.

Ange diarienummer RS 2023/1828 i ämnesraden.

Kontakt