Regional transportplan

Den regionala transportplanen för perioden 2022-2033 omfattar investeringar på drygt 1,1 miljarder kronor på det regionala vägnätet.

Tågräls som går genom en stad.

I Kalmar län utgörs det regionala vägnätet av samtliga statliga vägar utom E22, riksväg 25 och riksväg 40. Dessa tre vägar samt järnvägarna i Kalmar län ingår i den nationella transportplanen.

I den regionala planen är utgångspunkten att prioritera åtgärder som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential. Det handlar om att stärka länets tillväxtmotorer och regionala kärnor och att skapa förutsättningar för en hållbar regionförstoring med större och mer robusta arbetsmarknadsregioner.

Tre vägar står i fokus i planen:

  • Riksväg 23. På avsnittet Målilla-Hultsfred kommer trafiksäkerheten att höjas bland annat genom mittseparering under 2022-2023. Den totala kostnaden beräknas till 196 miljoner kronor. I planförslaget är 91 miljoner avsatt, resten är redan nedlagda kostnader och sam- eller medfinansiering.
  • Länsväg 136 på Öland. Det gäller tre vägavsnitt, dels Isgärde-Rälla och genom Rälla, dels Ekerum-Borgholm. Genom Rälla planeras för byggstart 2022, Isgärde-Rälla 2024 och Ekerum-Borgholm 2026. I planen finns 168 miljoner avsatta.
  • Riksväg 37/47. Mellan Årshult och Oskarshamn finns brister i trafiksäkerheten främst beroende på att det inte finns mötesseparering och brister i sidoområdena. Arbetena som är tänkta att delas upp i två etapper – Århult-Bockara med start 2027 och Bockara-Oskarshamn med start 2031 – beräknas kosta totalt 621 miljoner kronor och leda fram till en mötesfri 100-väg. I planen fram till 2033 finns 427 miljoner avsatta.

220 miljoner går till mindre investeringar i form av trafiksäkerhetsåtgärder av olika slag, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar och stationer för expressbussar med ett stopp i varje kommun längs E22.

106 miljoner viks till cykelvägar i kommunerna, enskilda vägar och för åtgärder och driftstöd till Kalmar/Öland Airport.

Region Kalmar län är också beredd att medfinansiera mötesspår Kalmar-Blomstermåla på Stångådalsbanan och en stationsombyggnad i Emmaboda på Kust till kustbanan. Totalt 100 miljoner för båda projekten.

Kontakt